Βεβαίωση - Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στο Ν. 3869/2010
Για να εκδοθεί βεβαίωση - πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στο Ν. 3869/2010, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση. Η κατάθεση της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Γενικές Πληροφορίες
Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες τη δυνατότητα προδικαστικής και δικαστικής ρύθμισης και απαλλαγής από μέρος ή το σύνολο αυτών με ταυτόχρονη προστασία των περιουσιακών στοιχείων τους αν και εφόσον έχουν περιέλθει σε μόνιμη και πραγματική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών τους, χωρίς δόλο.
H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 7534/20-8-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1794/20-8-2015), όπως επίσης τροποποιήθηκε με το Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105/14.06.2018).
Θα πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με το νόμο, η αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά από πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος.
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Ε1, τελευταίας τριετίας
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα, τελευταίας τριετίας
 5. Πρόσφατο Ε9 - περιουσιολόγιο
 6. Πρόσφατες Καταστάσεις μισθοδοσίας
 7. Πρόσφατοι Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί συντάξεων
 8. Βεβαίωση (κάρτα) ανεργίας του ΟΑΕΔ
 9. Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων
 10. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών (τελευταίου εξαμήνου) - υπεύθυνη δήλωση (υποβολής αίτησης χορήγησης βεβαίωσης)
 11. Βεβαιώσεις οφειλών προς το Δημόσιο (εφόσον έχει ζητηθεί ρύθμιση) (τελευταίου εξαμήνου)
 12. Βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης (εφόσον έχει ζητηθεί ρύθμιση) (τελευταίου εξαμήνου)
 13. Αντίγραφα δανειακών συμβάσεων με πιστωτές - υπεύθυνη δήλωση (υποβολής αίτησης χορήγησης αντιγράφων δαν. συμβάσεων)
 14. Τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
 15. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων περιουσίας
 16. Βεβαίωση διακοπής εργασιών, σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος)
 17. Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
 18. Δήλωση ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα άρσης τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α΄ 270 κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση κ΄ να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα
 19. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα
 20. Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας
 21. Λοιπά έγγραφα, κατά την κρίση του οφειλέτη

Παρατηρήσεις:
 1. Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο εκτός των 18 και 19
 2. Σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για το/τα ανήλικα