Πληροφορίες
Πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας, δηλαδή τον διορισμό δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή ή συμβολαιογράφου, σε υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου κάθε βαθμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διαφορές διαζυγίου, διατροφής, επιμέλειας κι επικοινωνίας, προσβολής, αναγνώρισης πατρότητας κ.α.
Τη νομική βοήθεια δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της ΕΕ, αλλά και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Πολίτες χαμηλού εισοδήματος, δικαιούχοι νομικής βοήθειας, είναι εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και προβλέπεται από τον νόμο 3226/2004 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον νόμο 4274/2014.

Αίτηση και διαδικασία δικαιούχου
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3226/2014, η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, στην οποία αναφέρεται συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας.
Δικαιολογητικά
  1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικού σημειώματοςή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης
  2. Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εξάμηνη ισχύ)
  4. Αποδεικτικά της κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ)
  5. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο γραφείο 18.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα είναι ο Ειρηνοδίκης, ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, εάν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, από τον Ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος.