Οι ιδιόγραφες διαθήκες δημοσιεύονται από το Ειρηνοδικείο Κορίνθου στις δικασίμους της εκούσιας δικαιοδοσίας, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο ακροατήριο.
Απλή δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης
Η δημοσίευση αυτή γίνεται απευθείας στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου (απαραίτητη προσυνεννόηση με τη Γραμματεία), με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
  Αν ο αιτών παρίσταται αυτοπροσώπως, απαιτείται επικόλληση στην αίτηση μεγαρόσημου αξίας 3,00 Ευρώ
  και η ταυτότητα του αιτούντα.
 2. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντα (πρωτότυπο)
 3. Η πρωτότυπη διαθήκη προσκομίζεται την ημέρα της δικασίμου, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα
 4. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πρόσφατα επικυρωμένο (προαιρετικά)

Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη κυρίας (κατά την ίδια ημέρα)
Η δημοσίευση αυτή γίνεται επίσης απευθείας στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου (απαραίτητη προσυνεννόηση με τη Γραμματεία), με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Προδικασία
  1. Αίτηση.
   Απαιτούνται ένσημα και διπλότυπο παράστασης.
 2. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης (στο ακροατήριο)
  1. Η πρωτότυπη διαθήκη
  2. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντα (πρωτότυπο)
  3. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή Οικογενειακής Κατάστασης του αποβιώσαντα έτσι ώστε να προκύπτει ότι ο θανών έχει εξ’ αδιαθέτου κληρονόμους (να έχει εκδοθεί πρόσφατα)
  4. Στοιχεία δύο (2) μαρτύρων που εξετάζονται στο ακροατήριο

Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας (σε άλλη ημέρα, μετά τη δημοσίευσή της)
Η κήρυξη της ιδιόγραφης αυτής διαθήκης ως κυρίας, γίνεται επίσης στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, πλην όμως, απαιτείται στην περίπτωση αυτή η προηγούμενη κατάθεση σχετικής αίτησης από δικηγόρο (εκουσία δικαιοδοσία) και ο προσδιορισμός δικασίμου συζήτησής της.