Πληροφορίες
Η δήλωση αποποίησης ή αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, της κληρονομιάς γίνεται αυτοπροσώπως στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Κληρονομιάς.
Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς ή αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, που γίνεται με αντιπρόσωπο απαιτεί την προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού εγγράφου (πληρεξούσιο).
Είναι εκ του νόμου απαραίτητο να προσκομιστεί δικαστική απόφαση για τη δήλωση αποποίησης κληρονομιάς ή αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής που γίνεται:
  1. από ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου,
  2. από δικαστικό συμπαραστάτη για συμπαραστατούμενο,
  3. από επίτροπο για ανήλικο που βρίσκεται σε επιτροπεία,
που χορηγεί άδεια στους πρώτους να αποποιηθούν ή να αποδεχθούν εκ μέρους των δευτέρων.

Δικαιολογητικά Αποποίησης/Αποδοχής Κληρονομιάς
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για να αποποιηθεί ή να αποδεχθεί με το ευεργέτημα της απογραφής κάποιος την κληρονομιά που του έχει επαχθή:
  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας (όπου να αναγράφεται επάνω το ΑΦΜ, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας)
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο της δημοσίευσης της διαθήκης (αν υπάρχει διαθήκη)