Περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
  1. Αίτηση
  2. Ένα μεγαρόσημο των 2 Ευρώ (για το πιστοποιητικό) και ένα των 3 ευρώ (για την αίτηση)
  1. Κατάθεση στο γραφείο 20 του Ειρηνοδικείου Κορίνθου.
  2. Να σημειωθεί ότι στο αρχείο του Ειρηνοδικείου τηρούνται διαθήκες με ημερομηνίες δημοσίευσης από 1/3/2013.

Μη αποποίησης κληρονομιάς
  1. Αίτηση
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  3. Ένα μεγαρόσημο των 2 Ευρώ (για το πιστοποιητικό) και ένα των 3 ευρώ (για την αίτηση)
  1. Κατάθεση στο γραφείο 20 του Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

Πιστοποιητικά ενδίκων μέσων
  1. Για πιστοποιητικά ενδίκων μέσων απευθυνθείτε στο γραφείο 20 του Ειρηνοδικείου Κορίνθου.
  2. Τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται κατά περίπτωση.