1. Οι συναινετικές προσημειώσεις κατατίθενται και δημοσιεύονται αυθημερόν.
  2. Αντίγραφα δίνονται την επομένη της δημοσίευσης.