Αναγνώριση Σωματείου
 1. Πρακτικό ίδρυσης με υπογραφές όλων των μελών
 2. Δήλωση μελών προσωρινής Διοίκησης, ότι δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα
 3. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης
 4. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη (εις διπλούν)
 5. Διάταξη για την ίδρυση του σωματείου
 6. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου
 7. Προτάσεις
Προσοχή! Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές.

Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου
 1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
 2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές (εις διπλούν)
 3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο)
 4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη
 5. Δήλωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα
 6. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας)
 7. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου (Πρωτοδικείου)
 8. Προτάσεις

Μετά την έκδοση διάταξης ίδρυσης ή τροποποίησης
Αποστέλλεται μία περίληψη της απόφασης για δημοσίευση στο Ταμείο Νομικών με καταβολή περίπου 15 € στην Εθνική Τράπεζα.
Την ίδια περίληψη στέλνετε και σε μία εφημερίδα τοπική, καθημερινής έκδοσης.
Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται:
 1. Ο αριθμός διάταξης,
 2. Ημερομηνία δημοσίευσης,
 3. Επωνυμία νέα & παλιά και
 4. Η έδρα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στη σχετική διάταξη.

Μητρώο Σωματείων
Το Μητρώο Σωματείων τηρείται στο αρχείο του Πρωτοδικείου.