Εκλογές
Ειρηνοδικείο Κορίνθου
Το Eιρηνοδικείο ανήκει στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, μια από τις Δημόσιες Αρχές της Δικαστικής Λειτουργίας του Κράτους.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, η ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση των Eιρηνοδικείων, η επέκταση ή ο περιορισμός της περιφέρειας τους και η μεταβολή της έδρας τους γίνεται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Αρμοδιότητα Eιρηνοδικείου
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μετά την τροποποίηση από το ν. 3994/2011 και ν. 4335/2015) στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου υπάγονται:
 1. όλες οι διαφορές (μεταξύ αυτών και διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων, ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαμερισμάτων που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες) που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €),
 2. όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (600 €).
 1. Τα Ειρηνοδικεία είναι αρμόδια επίσης για την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου για απαίτηση αρμοδιότητάς τους.
 2. Ενώ από 1 Μαρτίου 2013 με το ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α' 51/12-03-2012) είναι πλέον αρμόδια για τη δημοσίευση διαθηκών, την έκδοση κληρονομητηρίων (αρ. 1769 και 1956 ΑΚ) καθώς και για την εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης.
 3. Μετά την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 το Ειρηνοδικείο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Εξαιρετική αρμοδιότητα Eιρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανεξάρτητα από την αξία το αντικειμένου της διαφοράς, στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται:
 1. οι διαφορές από επίμορτη αγροληψία που αφορούν την παράδοση της χρήσης του μισθίου ή την απόδοσή της για οποιοδήποτε λόγο,
 2. οι διαφορές που αφορούν ζημίες σε δέντρα, κλήματα, καρπούς, σπαρτά, ρίζες και γενικά φυτά, που έγιναν με παράνομη βοσκή ζώων ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο,
 3. οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 1003 έως 1009, 1018 έως 1020 και 1023 έως 1031 του Αστικού Κώδικα, καθώς και εκείνες που αναφέρονται σε ζημίες που προκλήθηκαν από την παράβασή τους,
 4. οι διαφορές που αφορούν τον καθορισμό των αποστάσεων που επιβάλλουν οι νόμοι και οι κανονισμοί ή οι επιτόπιες συνήθειες για το φύτεμα δέντρων ή φυτειών ή για την ανέγερση φραχτών ή για τη διάνοιξη τάφρων,
 5. οι διαφορές που αφορούν την παρεμπόδιση της ελεύθερης χρήσης δρόμων και μονοπατιών, καθώς και τις ζημίες που προκαλούνται από την παρεμπόδιση αυτή,
 6. οι διαφορές που αφορούν τη χρήση του τρεχούμενου νερού ή την παρεμπόδιση της χρήσης του,
 7. οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 834 έως 839 του Αστικού Κώδικα,
 8. οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 834 και 839 του Αστικού Κώδικα ή των καθολικών διαδόχων τους, εναντίον των πελατών τους ή των καθολικών διαδόχων τους,
 9. οι διαφορές από σύμβαση μεταφοράς προσώπων με οποιοδήποτε μέσο, για τις απαιτήσεις που έχουν από αυτήν οι μεταφορείς ή οι πράκτορες ή οι καθολικοί διάδοχοί τους,
 10. οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των σωματείων και των συνεταιρισμών εναντίον των μελών τους ή των καθολικών διαδόχων τους, για την εισφορά που τους οφείλουν, καθώς και οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις που έχουν εναντίον των σωματείων και των συνεταιρισμών τα μέλη ή οι καθολικοί διάδοχοί τους για χρηματική ή άλλη παροχή,
 11. οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των δικηγόρων ή των καθολικών διαδόχων τους για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες τους σε δίκες στο Ειρηνοδικείο ή στο Πταισματοδικείο,
 12. οι διαφορές που αφορούν δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα των μαρτύρων που εξετάστηκαν σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή σε διαιτητές, καθώς και εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα των διερμηνέων, των μεσεγγυούχων και των φυλάκων, με οποιοδήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, και των καθολικών διαδόχων όλων αυτών,
 13. οι διαφορές που προκύπτουν από πώληση ζώων, εξαιτίας πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων.